Telegram Premium Channel

Өдөр бүрийн Форекс хөрөнгийн зах зээлийн суурь болон техник дүн шинжилгээ
Арилжааны санал, зөвлөгөө
Өдөр бүр бусад арилжаачидтай санал бодлоо солилцох групп
7 хоног бүрийн эцэст зах зээлийн ерөнхий чиглэл олгох, Market overview вебинар

Эсрдлийн санамж

“MOT Wealth Academy” нь Форекс болон хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой, зөвхөн мэдлэг боловсролыг олгох чиг үүрэгтэй байгууллага бөгөөд, бид тусгай зөвшөөрөлтэй санхүүгийн болон арилжааны зөвлөгөө өгдөг байгууллага биш болно. Хувь хүний Форекс болон хөрөнгийн зах зээл дээр орох орлого, алдах алдагдал зэрэгт хуулийн хүрээнд хариуцлага хүлээхгүй болно. Арилжаанд орох гарах шийдвэрийг хувь хүн өөрөө сайн дурын үндсэн дээр аливаа этгээдээс хамааралгүйгээр шийдвэрлэх болно.

Telegram Premium Channel-д орох шалгуур?

Telegram Premium Channel нь xөрөнгийн заx зээл, валютын xослолууд, бусад үнэт цааснуудын теxник болон суурь дүн шинжилгээ xийж өгөн, та бүxнийг цаашид амжилттай арилжаачид болоxод, өөрийн арга барилаа олж арилжаа xийxэд чиглэл өгөx зорилготой болно.

Telegram платформ татах